Iskolánkról

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”  (Babits Mihály)


Iskolánk ma

Iskolánk immáron több mint fél évszádos múltra tekint vissza, a két tannyelvű oktatás 30 éves jubileumát pedig 2019 áprilisában ünnepeltük. A megemlékezések kapcsán az érdeklődők, külső és belső partnereink is betekintést kaphattak sokszínű, tevékenység- és tanulóközpontú oktatási módszereinkbe, amelyek napi pedagógiai munkánkat jellemzik.

Volt tanítványaink a jubileumok kapcsán levélben és viedóüzenetekben elismeréssel szóltak a Hajósban töltött nyolc évről, a nyelvoktatásról, és arról, hogyan használják az itt megszerzett nyelvismeretet a munkájukban, mindennapi életükben. Részlet Hosszú Sándor, az első két tannyelvű osztály egykori tanulójának leveléből:

“A Zuglói Hajós (...) példaértékű eredményeket tud felmutatni Magyarországon a két tannyelvű oktatás terén. Minden diák, aki itt kezd, olyan előnnyel indul az életben, ami később sokszorosan fog kamatozni, akár egy második idegen nyelv, egy külföldi nyaralás, síelés vagy munkavállalás esetén. Ha tud az ember kommunikálni - akár szóban, akár írásban -, akkor kinyílik a világ, ajtók, lehetőségek nyílnak meg, és csak rajtunk múlik, hogy belépünk-e rajta.  Az iskola tanárai ezeket az ajtókat segítenek megnyitni, és vezetik el a diákokat egy nagyon magas tudásszintig. Én örülök neki, hogy megadatott nekem, hogy a Hajósban tanulhattam.  ...”

 

Miben rejlik a program eredményessége, miért jó  “hajósosnak” lenni?

 • Tanulóink az 1-8. évfolyamon heti öt órában (tehát mindennap) tanulják a német nyelvet. Ezt egészítik ki a német nyelven (ill. két nyelven) tanított tantárgyak: alsóban a vizuális kultúra, a környezetismeret és az ének-zene, felső tagozaton a célnyelvi civilizáció németül, a történelem és a természetismeret / földrajz két nyelven. Az oktatást német anyanyelvű pedagógus is segíti. Az első évfolyamon még nem tanulnak németül írni-olvasni a kicsik, a nyelvoktatás beszédközpontú, sok játékkal, énekkel, mozgással, beszélgetéssel. Az első évek játékos, kevéssé tudatos, érzelemcentrikus nyelvtanulásából fokozatosan vezetjük át a gyerekeket a nyelvi fogalmakkal, fogalomrendszerekkel folyamatosan operáló tudatos nyelvtanulásába. A négy nyelvi készség (hallás és olvasás utáni szövegértés, szövegalkotás szóban és írásban) fejlesztése során a kommunikáció a további évfolyamokon is a középpontban marad. A szókincsbővítést és a nyelvtani elemek tudatos használatát eredményesen támogatják a németül (is) tanított tantárgyak
 • A nyelvi órák száma önmagában azonban az eredményességhez még kevés lenne. Szükséges a meglévő jó iskolai közösség és az intézmény nyitottsága is.
 • Az iskola szabadidős tevékenységei, szakkörei, tehetséggondozó foglalkozásai változatosak, a szülők, tanulók igényeit figyelembe vesszük.
 • A tanórákon kívül számos program színesíti az iskolai életet, melyek közül sok az évek során hagyománnyá vált: a jeles évfordulók megünneplése, Márton-nap, Luca-napi vásár, karácsonyi hangverseny, “jeges farsang”, Hajós-nap stb.
 • Névadónk, Hajós Alfréd szellemiségét őrizve és az olimpiai eszme ápolójaként (MOA- iskolaként) fontosnak tartjuk az egészséges életmódra és a sport szeretetére való nevelést. Számos sportágban érnek el tanítványaink kiváló eredményeket csapatban és egyénileg is.
 • Programunkban kiemelt szerepe van a németországi csereutazásoknak. Ezeken kívül szervezünk a gyerekeknek mind alsó, mind felső tagozaton projekt- és témanapokat, nyelvi tábort / hétvégéket, melyek az élményszerű tanulást és a komplex módon történő kompetenciafejlesztést segítik az iskola falain belül és kívül.
 • Több mint 10 éve tagja vagyunk a DSD - iskoláknak, így megszereztük a vizsgáztatási jogot is, így nyolcadikosaink helyben nemzetközileg elismert DSD I. vizsgát tesznek (Deutsches Sprachdiplom). Ez a vizsga a német állam által akkreditált, a Közös Európai Referenciakeret B1-es szintjének felel meg.   Ezen felül, nyolc év némettanulás után több tanulónk (átlagosan 30-40 %) államilag elismert, egynyelvű, komplex B2-es szintű nyelvvizsgát tesz.
 • Nyolcadik évfolyamon a beiskolázás igen eredményes, tanulóink többsége az első helyen megjelölt gimnáziumban tanul tovább.


Iskolánk múltja

Iskolánk Zugló legnagyobb területű és leggazdagabb történelmi múlttal rendelkező városrészében épült. 1965. szeptember 1-jén fogadta első ízben tanévnyitó ünnepélyén a diákokat.

1971-ben a BVSC kezdeményezésére sporttagozatos osztály indult, melynek tanulói mindennap úsztak, a testnevelésórákon megismerkedtek a többi sportággal, játékokkal is. Ez elismertséget és dicsőséget hozott a nem tagozatos gyerekek viszonylatában is.

Az 1985. évi oktatási törvény újabb elképzeléseknek, kísérleteknek kínált lehetőséget. A munka minősége egyre fontosabbá vált az iskolákban. A BVSC-nek ebben az időben még működött egy kollégiuma, ahol tehetséges vidéki gyerekek (főleg úszók, focisták, asztaliteniszezők) laktak. Megállapodásunk alapján számukra a 7. évfolyamtól speciális tantervű kislétszámú osztályokat indítottunk. Eredményeink is kiválóak voltak, különösen úszásban. A kerületben a mi iskolánk tanulói kapták a legtöbb “Jó tanuló, jó sportoló”, és az “Élen a Tanulásban, élen a Sportban” címet is. Ez máig így van.

Az identitástudat növelése érdekében fontosnak tartottuk, hogy névadója legyen iskolánknak. Pályázatot hirdettünk meg, amelyen Hajós Alfréd neve győzött. Ő az újkori olimpiák első magyar bajnoka, szellemi olimpiát is nyert, híres építész is volt, nyelveket beszélt, tehát sokoldalú, képzett és követhető ember. A névadó ünnepségre 1988. május 26-án került sor.

A 80-as évek végére nyilvánvaló lett, hogy a tárgyi feltételek hiánya miatt a testnevelés-tagozat működtetése nem tartható fenn. Ekkor indultak a két tannyelvű gimnáziumok, igen nagy sikerrel. Ez adta az ötletet, hogy a testnevelés tagozat helyett a két tannyelvű program beindításához. Célnyelvnek a németet választottuk. A német nyelvű országok közelsége, a tradíciók és a cserekapcsolatok kiépíthetősége is emellett szólt.

Az 1989/90-es tanévtől Magyarországon elsőként valósítottuk meg általános iskolában a magyar-német két tannyelvű oktatást, ami végleg meghozta az iskola hírnevét, sikerét. Együttműködési lehetőséget kerestünk a Goethe Intézettel, a minisztériumon keresztül anyanyelvi lektort kaptunk, és az új szemléletet igénylő munkára a nyelvtanárokat is sikerült megnyernünk. Szakmai műhely alakult: tanterveket írtunk, tanítóink, tanáraink tankönyveket, oktatási segédanyagokat készítettek. Több németországi iskolával alakítottunk ki cserekapcsolatot. A német cserediákok fogadása és a németországi utak felejthetetlen élményként élnek tovább a gyerekekben, igen fontosak a nyelv gyakorlásában. A németországi Kressbronn város Park-Realschule pedagógusaival, diákjaival több mint 20 éves baráti kapcsolatot ápolunk. E lehetőségen túl tizenöt éven keresztül működött egy cserekapcsolatunk Bietigheim-Bissingenben és öt éven keresztül a „Mittelschule in Miesbach” iskolával is. Jelenleg élő kapcsolatunk van még a Gunetzrhainer-Schule Staatliche Realschule Miesbach iskolával is.

Az iskola fennállásának 35. évfordulója alkalmára kértük intézményünk nevének módosítását is, mely most már tükrözi programunkat is: Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

2013-tól iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézménygazdálkodási Központ, majd 2017-től a fenntartást és az üzemeltetést is átvette a Közép-Pesti Tankerületi Központ.


Iskolánk jövője

 • Az alapkészségek magas szintű elsajátíttatása mellett feladatunk a jövőre nézve a magyar-német két tanítási nyelvű programunk további eredményes oktatása, az olimpiai eszme ápolása, egészséges, környezettudatos, kritikai gondolkodással bíró, a hazájukat, szülőföldjüket szerető fiatalok nevelése, a fentiekben való hitük megerősítése.
 • Egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a digitális technikákkal való oktatásra. Microsoft Innovatív Iskolaként a XXI. század kihívásaira XXI. századi oktatási módszerekkel igyekszünk válaszolni. Ez nem csupán a digitális oktatási módszerek alkalmazását jelenti, hanem a változásra való nyitottságot, a folyamatos megújulni tudást is.
 • Diákközpontú módszerekkel törekszünk olyan tanulási környezet megteremtésére, amely támogatja az egyéni bánásmódot, a kreatív munkát, fejleszti a kommunikációs és együttműködési készségeket, ezáltal felkészíti a diákokat a jövőben való boldogulásukra.