Ünnepek, megemlékezések, egyéb programok

Ünnepek, megemlékezések a 2019/20-as tanévben

 

idő

program, formája

várható eredmény(ek)

résztvevők

felelősök

szept. 2.

tanévnyitó ünnepély

ráhangolódás az új tan­évre, a tanév meg­nyi­tása, a tanulók és szü­lők tájé­koz­t­atása a tan­év legfon­tosabb ese­mé­­nyeiről, de­ko­ráció

minden tanuló és köz-alkalmazott

Molnár Márta intézményvezető,

Halmai Katalin

szept. 28.

Kutatók éjszakája

A meghirdetett és általunk érdekesnek ígérkező programokra ellátogatunk

7-8. évfolyamról érdeklődő tanulók

Köviné Nagy Ildikó

szept. 27.

(napja: szept. 30.)

a magyar népmese napja

meseolvasás-hallgatás

alsó/felső kooperáció

alsós napközisek, 6-8 felolvasó felsős

Herege Éva

szept. 28.

 

tanulmányi kirándulások

Magyarország megismerése, élményszerű tanulás,

közösségformálás.

1-8. évfolyam, osztályfőnökök, osztály­fő­nök-helyettesek, szakta­nárok

az adott osztály osztályfőnöke

okt. 1.

zenei világnap

iskolarádió és a nagyszünetben tanulói előadások

közös zenei élmény

felső tagozat

Hacknauer Bettina

okt. 7.

(napja okt. 6.)

aradi vértanúk

iskolarádióban megemlékezés

történelmi emlékezet

mindenki

Kocsisné Szabó Ildikó

okt. 23.

megtartva:

okt.22.

megemlékezés ok­tóber 23-ról; 

vetítés és naplórészletek (56-ban 10 éves gyermek írta) felolvasása a nap esemé­nyeiről

a megemlékezés lényegének megértése

 

1-4. évfolyam

Cselei Márta

okt. 22.

 

megemlékezés október 23-ról: 

komplex előadás: Magyar történelmi hősök c. előadás megtekintése

 

történelmi emlékezet

felső tagozat

Sztanó Zsuzsa

nov. 04-07. héten

Magyar tudomány napja, ill. ünnepe

 

bekapcsolódunk a MTA program sorozatába (MTA látogatás)

élmények publikálása, ismertetése.

a program iránt érdeklődő 7-8. évf. tanulók, később pedig az iskola tanulói

Páczay Sándorné,

Köviné Nagy Ildikó

nov. 9.

A berlini fal leomlásának 30. évfordulója.

A tanulók betekintést kapnak a Német Demokratikus Köztársaság bukásának, ill. az ország újra egyesítésének történetébe.

felső tagozat

Christine Lück, Kaposvári Zdenka

 nov. 11.

Az alsó tagozaton a németórák keretében ünneplik a Márton-napot. Felső tagozaton a program fakultatív.

Szünetben libazsíros kenyér.

A tanulók megismerkednek a Márton-napi szokásokkal, hagyományokkal.

Minden alsós tanuló, némettanár és németet tanító kolléga. 

 

 

 

alsós némettanítók

 

Krasznainé Márk Ágota (zsíros kenyér)

3-4000 Ft

 

dec. 6.

Mikulás

Az osztályközösségek

erősítése

alsó tagozatosak

Kereszturi Marianna

Mikulás animátor

 

dec.6.

Mikulás az alkalma­zotti közösség gyer­mekeinek

az alkalmazotti közösség szoro­sab­bá fűzése

alkalmazotti közösség gyermekei, unokái

KAT - Krasznainé Márk Ágota

dec. 06.

Mikulásünnep DÖK-program

hagyományok ápolása, ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés

iskola tanulói tantestület,

felső tagozat

Babodi Ágnes

dec.13.

 

Luca-napi „kotyolás”

a hagyomány megismerése

 

1.a osztály

mk.-vezetők

Tamásiné Szluka Ildikó

dec. 13.

péntek 14:00- 16:00

Luca-napi vásár, adventi vásár, karácsonyi ajándékok árusítása

népszokások, hagyományőrzés, ráhangolódás az ünnepre, saját készítésű ajándékok, pénzzel való bánás gyakorlása

kb. 500 fő

Körös Krisztina

Babodi Ágnes

dec. 16.

hétfő

fenyőfadíszítés az aulában

a karácsonyi hangulat megteremtése

napközis tanítók

Gremspergerné Laskai Judit

dec. 19.

karácsonyi ünnepség az evangélikus templomban

közös ünnepi élmény

mindenki

Kerekes Zsomborné Hargitai Szilvia és az 5.b

dec. 19.

tantestületi „fehér asztal”

ünnepre hangolódás, a tantestület mint kö­zös­ség megerősödése

tantestület

Molnár Márta

dec.20.

osztálykarácsonyok fakultatív formában

az osztályközösség for­má­­lódása, a gyerekek kap­csolatainak elmélyü­lése, egymás elfogadása.

1-8. évfolyam

az adott osztály osztályfőnöke

február 7.

„Jeges farsang” a műjégpályán

közösségépítés, sportolás

jelenlegi és régi tanít­vá­nyaink, az e­gész tantestü­let

Páczay Sándorné, Kocsisné Szabó Ildikó

január

 

 

 

 

A farsangi ünnepség megszervezésében segítségnyújtás a Diákönkormányzatnak (jegyek árusítása, tombolatárgyak gyűjtése, büfébe adományok megszervezése).

 

Gördülékeny megvalósítás, közösségépítés.

osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek

az adott osztály osztályfőnöke

 

jan. 22.

 

a magyar kultúra napja

 

esztétikai élmény

mindenki

Juhászné Bóka Szilvia

jan. 31. (napja: febr. 1.)

 

Hajós Alfréd születésének 142. évfordulója.

hagyományápolás

 

 

az iskola tanulói

Józanné Beles Beáta és a 6.b

febr. 21.

(napja febr. 25.)

a diktatúrák áldozatainak emléknapja

az iskolarádióban megemlékezés

együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása

mindenki

Gremspergerné Laskai Judit

márc. 15.

megtartva:

márc. 9.

 

 

és márc. 13.

Március 15-e tiszteletére megemlékezés

5-6. osztályok részére megemlékezés interaktív formában a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A 7. és 8. évfolyam részére megemlékezés a Hadtörténeti Múzeumban.

Megemlékezés a tanulók aktív

közreműködésével. Az események felelevenítése, megértése.

 

5-6. évfolyam

 

7-8. évfolyam

 

 

 

Herege Éva

márc. 15.

megtartva: márc. 14.

a 4. osztályosok irodalmi előadása, az osztályok bekapcsolódnak vers és dal előadásával

megemlékezés a tanulók aktív közreműködésével

 

Cselei Márta

ápr. 11.

megtartva: ápr. 8.

a költészet napja

 

esztétikai élmény

mindenki

Vargáné Stefán Erika

ápr. 16.

a holokauszt áldozatainak emléknapja

az iskolarádióban megemlékezés

együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása

mindenki

Csongrádi Ildikó és a 7.b

április 20-24.

Föld napja

Részt veszünk a „TeSzedd!” országosan meghirdetett mozgalomban.

 környezetvédelem, tudatos magatartás Földünk megóvásáért

Az iskola érdeklődő tanulói

Páczay Sándorné

 

máj. 29.

délelőtt édességosztás, délu­tán gyereknapi bolhapiac – DÖK program

vidám hangulat megte­remtése, az újra­haszno­sítás, a takarékosság, a pénz­zel való bánásmód

alsós, felsős

tanulók, kb. 200 fő

Babodi Ágnes

 

jún. 5., illetve programtól függően más dátum

pedagógusnap a DÖK, az SZMK részéről

a pedagógusok és isko­lánk dolgozó­i­nak köszön­té­se, egymás megbecsülé­se

 

közalkalmazot­tak

Babodi Ágnes

 (DÖK)

Molnár Márta

SZMK-elnök

jún. 4.

a nemzeti összetartozás emléknapja

 

a nemzeti identitás jelentősége

mindenki

Antalffy Zsuzsanna

jún. 18.

ballagás és tanévzáró ünnepély

a tanév munkájának értékelése, a nyár köszöntése, elköszönés a 8. évfolyam tanulóitól

mindenki

Csongrádi Ildikó, Gremspergerné Laskai Judit

2020. szept. 1.

tanévnyitó ünne­pély, műsor

ráhangolódás az új tan­évre, a tanév meg­­nyi­tása, a tanulók és szü­lők tájé­koztatása a tan­év legfon­tosabb ese­mé­nyeiről.

minden ta­nuló és ta­nár, szü­lők, hozzátar­to­zók,

Szabóné Kiss Györgyi

 

   

 Egyéb rendezvények, programok

 

Idő

Program - téma – formája, módszere

Várható eredmény(ek)

Résztvevők

Felelősök

aug. 26-28.

munkaközösségi értekezletek

munkaközösség-vezetők megválasztása, éves ok­ta­tási-nevelési célok és feladatok tervezése

munkaközösségek

munkaközösség-vezetők

aug. 30.

évnyitó értekezlet

az éves munkaterv elfo­gadása

tantestület

Molnár Márta

szeptember-október

kapcsolatfelvétel a diák­csere partneriskoláival

diákcsere-projekt tervezése, időpontok megbe­szé­­lése, koordinálása

partneriskolák

Juhászné Bóka Szilvia

szept. 5.

 

 

DÖK – gyűlés

a DÖK vezetőség meg­választása, DÖK mun­­ka­terv elfogadása, az isko­lai munkaterv vélemé­nye­zése, aktualitások

DÖK tagok,

Molnár Márta

 

Babodi Ágnes

szept. 25.

DÖK – gyűlés

papírgyűjtés teendőinek megbeszélése: segítők kiválasztása, plakátkészítés

DÖK tagok

Babodi Ágnes

okt. 7-10.

őszi papírgyűjtés (DÖK program)

szelektív hulladékgyűj­tésre és közös­ségi mun­ká­ra való nevelés

az iskola tanulói; pedagógusok

Babodi Ágnes

nov.

22.

 

őszi-adventi játszóház:

levelek, termések felhasz­nálásával, adventi dekorá­ció készítése. (forgószín­pad, tantermek, udvar)

ismerkedés az őszi termésekkel, növényekkel és hasznosításukkal, hagyományőrzés

 

kb. 10.000 Ft költség

 

 

alsós

tanulók

150 fő

Sebestyén Anna

november 18-21.

adventi koszorú készítése

(DÖK program)

közösségépítés, felkészülés az ünnepre, ünnepi hangulat megteremtése

DÖK képviselők

Babodi Ágnes

nov. 29-től

(dec. 6., dec. 13., dec. 19.)

Adventi koszorú egy-egy gyertyájának gyertyájának meggyújtása hetente

(DÖK program)

ünnepi hangulat megteremtése, közösségépítés, hagyományőrzés

iskola tanulói

iskola tantestülete

Babodi Ágnes

nov. 25-29.

 

adventi dekorálás az iskolában

az iskola szépítése

adventi hangulat megteremtése

napközis tanítók

ebédlő: Ábrahám-Juhász Lídia, aula, folyosó: Kovács Adrienn

dec. 4.

országos német nyelvi vers- és prózamondó verseny, szervezés, lebonyolítás

német nyelvi kultúra, német nyelvű irodalom ápolása, népszerűsítése

az ország két tan­nyelvű általános iskoláiból verseny­zők, pedagógusok

Kocsisné Szabó Ildikó, Juhászné Bóka Szilvia

jan. eleje

 munkaközösségi értekezletek

a félév tapasztalatainak megbeszélése, értékelés

munkaközös­ségek

munkaközösség-vezetők

jan. 8.

DÖK – gyűlés

farsangi dekoráció

feladatok megbeszélése, kiosztása

DÖK tagok

Babodi Ágnes

febr. 15.

A Hajós Alfréd Alapítvány jótékonysági bálja

Az iskola alapítványának támogatása, tanár - szülő kapcsolat mélyítése

tantestület,

szülők

Cselei Márta, Tamásiné Sz. I., Körös Krisztina

február

közepe

DSD –Pilotprüfung

demonstráció a 8. évfolyamnak a vizsga menetéről.

7. osztályokból 2- 3 csoport felkészítése

Juhászné Bóka Szilvia, Kaposvári Zdenka, Kocsisné Szabó Ildikó

február

21.

Zrínyi Ilona matematikaverseny

Egyéni- területi verseny helyszínének biztosítása, szervezési feladatok.

nevezett tanulók, kb. 300 fő

Sztanó Zsuzsa

március 5-6.,

9-11.

A leendő elsősök já­tékos foglalkozásai: beszélgetés, játék, közös foglalkozások egyénileg és csoportosan

Az iskola programjának megvalósításához

szükséges képességek megismerése

 

óvodás

gyermekek

 Juhászné Bóka Szilvia

 

ápr.

Komplex művészeti elő­adás a Szent István király Zeneiskolában.

Kulturális élmény befogadása.

alsó tagozatos diákok

Sztanó Zsuzsa

március 20.

Semmi sem szemét!”

játszóház az újrahasznosítás jegyében

kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében zajlanak.

alsós tanulók

150 fő

Magyar Kinga

március- április

 

diákcsere: tanulók fogadása a német partneriskolákból

szociális és nyelvi kompetenciák fejlődése

6.a,és  6.b,  8.a és 8. b osztályosok 

Juhászné Bóka Szilvia, osztályfőnökök, némettanárok

ápr. 20-23.

Tavaszi papírgyűjtés

(DÖK program)

környezettudatosságra való nevelés, közösség építése, szervezési készség fejlesztése

az iskola tanulói; a tantestület 

Babodi Ágnes

 

ápr. vé­ge, má­jus eleje

diákcsere: tanulók utazása a partneriskolákba

szociális és nyelvi kompetenciák fejlődése

6. és 8. osztályosok

Juhászné Bóka Szilvia, osztályfőnökök, némettanárok

április 24.

anyák napi játszóház

anyák napi ajándékok készítése

alsós tanulók

Kovács Adrienn

máj. 21.

DÖK – gyűlés

közgyűlés

a tanévben szervezett programok értékelése

iskola tanulói

Molnár Márta

Babodi Ágnes

 

jún. eleje

 munkaközösségi értekezletek

a második félév tapasztalatainak megbeszélése, értékelés

munkaközös­ségek

munkaközösség-vezetők

jún.

Hajós-penna pályázat

írásbeli igényesség

1-8. évf.

Herege Éva

jún. 9.

DÖK – gyűlés

feladatok megbeszélése, kiosztása

DÖK-tagok

Babodi Ágnes

 

 

jún. 13.

Év végi jutalomprogram

(DÖK-program)

Közösségi munka alapján való jutalmazás.

2 tanuló /osztály,

Babodi Ágnes

 

jún. 12.

Hajós-nap 

iskolai hagyományápolás, az iskola külső partnereivel kapcsolat ápolása, család –iskola együttműködése;

iskolánk tanulói, szülők,

külső partnerek

Tamásiné Szluka Ildikó és Körös Krisztina